načítavam...
poštová karta

POŠTOVÁ KARTA - KOMERČNÁ

Poštová karta - Komerčná je určená pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov. Umožňuje vám vykonávať bezhotovostné platby za vybrané tovary a služby na každej pošte. Zároveň môžete využívať výhody Prémiového programu Slovenskej pošty.

Ako a kde získať Poštovú kartu - Komerčnú?

KTO?

Poštovú kartu – Komerčnú si môže zriadiť konajúca osoba/osoby danej organizácie alebo splnomocnenec na základe notárom overeného splnomocnenia pre zriadenie a správu Poštovej karty – Komerčnej.

KDE?

Poštovú kartu – Komerčnú môžete zriadiť len na vybraných priehradkách pôšt – priehradky so službou IOMO. Zoznam pôšt so službou IOMO nájdete tu.

AKO?

Pre zriadenie Poštovej karty - Komerčnej potrebujete:
 • predložiť platný doklad totožnosti a
 • originál/úradne overenú kópiu oprávnenia vykonávať podnikateľskú činnosť, ktorá nie je staršia ako 3 mesiace.
Potom už len stačí na vybranej IOMO priehradke pošty uzavrieť Zmluvu a kartu s PIN kódom v diskrétnej obálke si odnesiete hneď so sebou. Ak máte záujem o viac ako jednu kartu, informujte o tom pracovníka pošty pri uzatváraní Zmluvy. Jednotlivé nastavenia ktorejkoľvek vašej Poštovej karty - Komerčnej si môžete zmeniť prostredníctvom Žiadosti o zmenu.

Súvisiace dokumenty:

Tlačivá k nahliadnutiu nájdete tu. V prípade záujmu o uzatvorenie zmluvy alebo vykonanie zmien na Poštovej karte - Komerčnej , je potrebné navštíviť ktorúkoľvek poštu, kde sú vám k dispozícii originálne tlačivá.

Ako a kde získať Poštovú kartu - Komerčnú? Dobiť si kartu

PRÉMIOVÝ PROGRAM

V rámci Prémiového programu vám ponúkame komplexný prehľad o realizovaných úkonoch prostredníctvom elektronickej súhrnnej faktúry, výpisu transakcií tovarov a služieb.

VIAC
SPÄŤ
Dodatočné karty
Dodatočné karty

K vašej Poštovej karte - Komerčnej môžete získať viacero kariet, ktoré sú naviazané na jeden Kartový účet. Užitočné je to najmä v prípade, ak máte v spoločnosti viacero zamestnancov, ktorí zabezpečujú spracovávanie, preberanie a podávanie korešpondencie na pošte.
Každá karta môže mať:
 • vlastné limity
 • vlastný PIN kód
 • stav karty (aktívna, blokovaná)
Karty vo svojej spoločnosti si tak nastavíte podľa vlastných potrieb.

O vydanie dodatočných kariet môžete požiadať priamo pri uzatváraní Zmluvy na pošte alebo kedykoľvek neskôr prostredníctvom Žiadosti o zmenu (keď sa zákazník rozhodne pre ďalšie karty dodatočne). Maximálny počet dodatočných kariet, o ktoré môžete požiadať je 10 ks. Dodatočné karty sú spoplatnené jednorazovým poplatkom podľa Sadzobníka poplatkov.

Späť Elektronická súhrnná faktúra Výpis transakcií tovarov a služieb
VIAC
SPÄŤ
Elektronická súhrnná faktúra
Elektronická súhrnná faktúra

Len ako majitelia Poštovej Karty – Komerčnej si nemusíte odkladať papierové bločky z fiškálnej pokladne alebo potvrdenia o zaplatení na pošte, ale po ukončení mesiaca dostanete elektronickú súhrnnú faktúru. Tú získate zadarmo a je vám zaslaná na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali pri uzatvorení Zmluvy na pošte.
Pre zasielanie elektronickej súhrnnej faktúry je potrebné si túto službu aktivovať priamo pri uzatvorení Zmluvy na pošte alebo kedykoľvek neskôr prostredníctvom Žiadosti o zmenu. Ak už o zasielanie elektronickej súhrnnej faktúry nemáte záujem, môžete požiadať o zrušenie tejto služby rovnako, prostredníctvom Žiadosti o zmenu.

Kto môže požiadať o zasielanie elektronickej súhrnnej faktúry?
 • spoločnosti, ktoré sú zákazníkmi Poštovej karty – Komerčnej
 • spoločnosti, ktoré v súčasnosti nemajú zmluvný vzťah so Slovenskou poštou
Súhrnná faktúra:
 • obsahuje všetky vaše realizované transakcie za daný mesiac, ktoré boli zaplatené v hotovosti, ako aj kartou, príp. kombináciou karty a hotovosti (okrem tých transakcií, pri ktorých bol daňový doklad vystavený priamo pri ich dodaní alebo poskytnutí)
 • obsahuje dátum poskytnutia služby/tovaru, jednotkovú cenu bez DPH, množstvo, názov služby/tovaru, cenu bez DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu, dátum úhrady služby/tovaru, prijatú úhradu v hotovosti alebo prostredníctvom karty
 • je vyhotovená v elektronickej podobe a zasielaná do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca na e-mailovú adresu uvedenú pri podpise Zmluvy alebo v Žiadosti o zmenu

Späť Dodatočné karty Výpis transakcií tovarov a služieb
VIAC
SPÄŤ
Výpis transakcií tovarov a služieb
Výpis transakcií tovarov a služieb

K súhrnnej elektronickej faktúre získavate ako zákazník Poštovej karty – Komerčnej aj výpis transakcií tovarov a služieb uhradených v hotovosti alebo kartou. Tento výpis vám je poskytovaný k faktúre bezplatne a o jeho zasielanie nie je potrebné žiadať.

Výpis transakcií tovarov a služieb obsahuje:
 • dátum poskytnutia služby/tovaru, jednotkovú cenu bez DPH, množstvo, názov služby/tovaru, cenu bez DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu, dátum úhrady služby/tovaru, prijatú úhradu v hotovosti alebo prostredníctvom karty (rovnako ako faktúra)
 • presný čas transakcie, číslo Poštovej karty - Komerčnej a názov pošty, kde bola transakcia vykonaná
Výhody prémiového programu môžete využívať za podmienok uvedených v Obchodných podmienkach Poštová karta – Komerčná Prémiový program.


Späť Dodatočné karty Elektronická súhrnná faktúra

PLATBA KARTOU NA KAŽDEJ POŠTE!

S Poštovou kartou – Komerčnou môžete na pošte využívať pohodlný bezhotovostný spôsob platby. Keďže ide o predplatenú kartu, je potrebné si na ňu najprv vložiť / dobiť finančné prostriedky. Môžete požiadať až o 10 ks kariet, pričom všetky sú napojené na jeden Kartový účet. T.j. finančný zostatok je pre všetky karty spoločný.Ako si môžete vložiť/dobiť finančné prostriedky na kartu?

V hotovosti

Požiadajte o vklad v hotovosti na každej pošte alebo na pobočke Poštovej banky v prospech účtu 3333333333/6500. Pri vklade použite svoju Poštovú kartu - Komerčnú alebo Variabilný symbol, pod ktorým je Poštová karta - Komerčná vedená. Prostriedky budú pripísané v prospech požadovanej Poštovej karty - Komerčnej ihneď po vykonaní vkladu na uvedený účet.
Inkasom z platobného účtu

Požiadajte na priehradke pošty o udelenie súhlasu s inkasom podpísaním Mandátu na inkaso SEPA. Nezabudnite uviesť vašu e-mailovú adresu a zvoľte si inkasný spôsob dobíjania Poštovej karty - Komerčnej, ktorý vám najviac vyhovuje:
 • pri poklese zostatku Vlastných finančných prostriedkov na Poštovej karte - Komerčnej pod vami zvolenú sumu, sa z vášho platobného účtu odpíšu finančné prostriedky vo vami zvolenej výške a v tejto výške sa pripíšu na vašu Poštovú kartu - Komerčnú,
 • v stanovený deň v mesiaci sa z vášho platobného účtu odpíše požadovaná výška finančných prostriedkov, ktorá sa v tejto výške pripíše na vašu Poštovú kartu - Komerčnú.
Prosím, nezabudnite po doručení e-mailu s referenciou mandátu, dať súhlas s inkasom aj vo vašej banke.
Prevodom z platobného účtu
Vykonajte prevod prostredníctvom elektronického bankovníctva alebo požiadajte o prevod v pobočke svojej banky v prospech účtu IBAN (SK08 6500 0000 0033 3333 3333). Nezabudnite uviesť správny Variabilný symbol, pod ktorým je Poštová karta - Komerčná vedená. Prostriedky budú pripísané v prospech požadovanej Poštovej karty - Komerčnej najneskôr nasledovný pracovný deň po úhrade.
On-line dobitím

Dobitie uskutočníte prostredníctvom ľubovoľnej platobnej karty VISA alebo MasterCard, na dobi.postova-karta.sk Zadajte sumu Dobitia a správny Variabilný symbol dobíjanej Poštovej karty - Komerčnej. Prostriedky budú pripísané na Poštovú kartu - Komerčnú do niekoľkých minút po potvrdení platby. Tento spôsob Dibitia je spoplatnený podľa Sadzobníka poplatkov.

On-line dobitie Poštovej karty

Prosím, nezabudnite pri každom vklade/dobití Poštovej karty - Komerčnej uviesť správny Variabilný symbol. Variabilný symbol (číslo zákazníka) vám bol pridelený na pošte pri uzatvorení Zmluvy. Ide o desaťmiestne číslo, ktoré nájdete dotlačené v hornej časti Zmluvy v poli Číslo Zákazníka (VS) alebo na zadnej časti karty.

Možnosti výberu (spätnej výmeny) z karty:


hotovosť na každej priehradke pošty

Hotovosť na každej priehradke pošty
výplata na bankový účet

Výplata na platobný účet

Limity Poštovej karty – Komerčnej:

Na všetkých kartách, o ktoré zákazník požiada, sú prednastavené denné a transakčné limity podľa Obchodných podmienok. V prípade záujmu môže zákazník požiadať o zmenu výšky týchto limitov prostredníctvom Žiadosti o zmenu. Každá karta môže mať nastavené vlastné limity.

Limity Minimálny Prednastavený Maximálny
Denný limit 50 500 3000
Transakčný limit 25 250 3000


Maximálna výška jedného vkladu/dobitia Poštovej karty – Komerčnej v hotovosti je 1 999,99 EUR.
O svoje peniaze na Poštovej karte – Komerčnej sa nemusíte obávať. Každá finančná transakcia je podmienená zadaním PIN kódu, ktorý je pre každú kartu jedinečný. Ak svoj PIN zabudnete, nový môžete získať na IOMO priehradkách pošty. Zmena PIN kódu je spoplatnená jednorazovým poplatkom podľa Sadzobníka poplatkov.

Informácie o transakciách a zostatkoch:

Informácia o každej transakcii vám bude zaslaná na vašu e-mailovú adresu prostredníctvom notifikačných e-mailov.

Svoj zostatok finančných prostriedkov na Poštovej karte - Komerčnej zistíte:
 • V notifikačných e-mailoch, ktoré od nás dostávate po každej transakcii
 • V mesačnom výpise k Poštovej karte - Komerčnej, ktorý vám zasielame na e-mailovú adresu zadanú pri podpise Zmluvy
 • Na požiadanie bezplatne na každej pošte

Blokovanie karty:

V prípade straty alebo krádeže karty, prosím, volajte na telefónne číslo 048/43 78 970.

Súvisiace dokumenty:

Ak máte záujem o nahliadnutie tlačív, môžete si ich stiahnuť tu. V prípade záujmu o uzatvorenie Zmluvy alebo vykonanie zmien na Poštovej karte - Komerčnej, je potrebné navštíviť vybrané pošty, kde sú vám k dispozícii originálne tlačivá.


Dozvedieť sa viac