Často kladené otázky

Ako sa stanem členom Bonusového programu?

Bonusový program je program odmeňovania pre majiteľov Poštovej karty. Majiteľom Poštovej karty sa môže stať fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorá dosiahla vek 18 rokov, je spôsobilá na právne úkony a na pošte uzatvorila Zmluvu o vydaní Karty a poskytnutí Platobnej funkcionality Poštovej karty (Zmluva o vydávaní elektronický peňazí)/Zmluva o poskytnutí Bonusového programu (Poštová karta).

Aký poplatok zaplatím za zriadenie Poštovej karty?

Poštovú kartu získavate zadarmo. Takáto karta Vás oprávňuje využívať výhody Bonusového programu (zbierať body, bonusové finančné prostriedky). Ak budete mať záujem využívať Vašu Poštovú kartu aj na platby, je potrebné si jednorazovo aktivovať prístup k platobnej funkcionalite (možnosti platiť kartou). Jednorazový poplatok za túto aktiváciu je 1 €.

Môže si zriadiť PK aj cudzinec?

Poštovú kartu si môže zriadiť aj nie občan SR po dodržaní stanoveného postupu.

Do akého času mi budú pripísané body za nákup na Poštovú kartu?

Body sú pripísané na kartu spravidla do 48 hodín. Čas 48 hodín je len horná hranica, skutočný čas je kratší.

Aké výhody mi poskytuje Bonusový program Poštovej karty?

V bonusovom programe na Vás čakajú:

 1. Výhodnejšie nákupy na pošte
  Každým nákupom vybraných tovarov a služieb na pošte získavate body, ktoré môžete využiť na výhodnejší nákup vybraného tovaru z Bonusového katalógu. Uplatnenie nazbieraných bonusových bodov pri nákupe produktov z katalógu za zvýhodnené ceny funguje tak, že môžete platiť kombináciou body + peniaze.
 2. Výhodnejšie poštové služby
  Za realizáciu vybraných poštových služieb Vám vrátime časť zaplateného poplatku späť na Poštovú kartu vo forme bonusových finančných prostriedkov, ktoré môžete použiť na ďalšie nákupy a platby na pošte.

  Vybrané Dispozičné služby k Balíkom a Expres zásielkam doručenie na inú adresu na žiadosť adresáta a opakované doručenie na žiadosť adresáta (platí pre vnútroštátny a medzinárodný styk) sú majiteľovi Poštovej karty poskytnuté zadarmo. Pre využitie dispozičnej služby zadarmo, sa preukážte Vašou Poštovou kartou pri doručení zásielky.


Ako si vložím na Poštovú kartu finančné prostriedky?

Dobiť finančné prostriedky na svoju kartu môžete (je potrebné preukázať sa dokladom totožnosti):

 • v hotovosti vyplnením príslušného tlačiva na každej pošte,
 • zadaním povolenia na inkaso na základe podpísaného Mandátu na inkaso v SEPA pre SKPAY,
 • prevodným príkazom zo svojho účtu,
 • on-line dobitím cez webovú stránku www.dobi.postova-karta.sk – prostredníctvom ľubovoľnej platobnej karty VISA alebo MasterCard Zákazníka. Služba je spoplatnená podľa Sadzobníka poplatkov SKPAY 1 € za transakciu. Suma Vám bude strhnutá priamo z vkladanej sumy.


Kde môžem platiť Poštovou kartou?

Platiť Poštovou kartou je možné na označených priehradkách pošty a u obchodných partnerov. Obchodní partneri sú označení nálepkou s vyobrazením karty alebo loga SKPAY (častejšie však loga SKPAY).

V prípade záujmu platiť kartou, musíte mať aktivovaný prístup k platbe kartou a na karte vložené/dobité finančné prostriedky. Pri platbe kartou získavate až dvojnásobok bodov, ako aj viac bonusových finančných prostriedkov.

Kde zistím aktuálny zostatok na Poštovej karte?

Zostatok je možné zistiť priamo na priehradke pošty, kde Vám ho zamestnanec pošty v prípade záujmu aj vytlačí. Okrem toho je zostatok možné zistiť aj v e- mailových notifikáciách zasielaných po každej transakcii na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri zriadení Poštovej karty a tiež v mesačnom výpise zasielanom na Vašu e-mailovú adresu.

Ak nemám na karte dosť peňazí na platbu, môžem zvyšok doplatiť v hotovosti?

Áno, je to možné. Je možné kombinovať úhradu formou hotovosti a platbou Poštovou kartou.

Môžem zrušiť platobnú funkcionalitu Poštovej karty?

Platobnú funkcionalitu nie je potrebné rušiť. Ak ju nechcete využívať, jednoducho si na Poštovú kartu nevložíte/nedobijete finančné prostriedky.

Môžem vykonávať bezhotovostnú platbu aj bez zadávania PIN?

Bezhotovostná platba bez zadávania PIN je automaticky nastavená do sumy 20 eur. Túto výšku si môžete kedykoľvek zmeniť podľa vlastnej vôle v rozmedzí 0 € - 20 €. Pre zmenu limitu platby je potrebné vyplniť tlačivo Žiadosť o zmenu Poštovej karty a odovzdať ho na priehradke pošty.

Môžem si vybrať z Poštovej karty vlastné finančné prostriedky?

Vlastné finančné prostriedky si môžete vybrať na priehradke pošty v hotovosti (len so zadaním PIN kódu), vypísaním potrebného tlačiva, alebo výplatou na bankový účet po preukázaní sa dokladom totožnosti.

Ak si ruším Poštovú kartu a mám na nej pripísané aj Bonusové finančné prostriedky, môžem si ich vybrať v hotovosti?

Z Poštovej karty si môžete vybrať len vlastné finančné prostriedky, ktoré ste si tam vložili. Bonusové finančné prostriedky je možné použiť len na ďalšie nákupy a platby na pošte.

Ako si zriadim SIPO poistenie?

SIPO poistenie je jednou z výhod určených len majiteľov Poštovej karty. Svoje SIPO poistenie si môžete uzatvoriť na každej pošte vyplnením príslušného tlačiva.

Pre koho je určené SIPO poistenie?

Len pre majiteľov Poštovej karty, ktorí majú menej ako 62 rokov, nie sú poberateľmi starobného dôchodku, invalidného dôchodku, ani čiastočného dôchodku alebo úrazovej renty. Tiež nie sú v pracovnej neschopnosti a za posledných 12 mesiacov neboli v pracovnej neschopnosti dlhšej ako 30 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych dní. Nie sú v skúšobnej dobe a v predchádzajúcich 12 mesiacoch boli nepretržite zamestnaní v pracovnom, štátnozamestnaneckom alebo služobnom pomere.

Môžem si zriadiť SIPO poistenie aj dodatočne, po zriadení Poštovej karty?

Áno, pokiaľ sú splnené všetky podmienky pre vstup do poistenia, môžete si SIPO poistenie zriadiť kedykoľvek prostredníctvom Dodatku k Zmluve o poskytnutí Bonusového programu.

Môžem si uzatvoriť SIPO poistenie keď som vo výpovednej lehote resp. nezamestnaný?

Nie, jednou z podmienok je, že musíte byť zamestnaný.

Môžem si zriadiť SIPO poistenie, ak poberám výsluhový dôchodok, ale momentálne som zamestnaný (som bývalý napr. vojak alebo policajt)?

Poberateľ iného dôchodku, ako je uvedené v poistných podmienkach si SIPO poistenie môže uzatvoriť. Musí však spĺňať aj ďalšie podmienky pre vstup do poistenia.

Poistenie nie je možné zriadiť poberateľovi starobného dôchodku, invalidného dôchodku, ani zákazníkovi, ktorý poberá úrazovú rentu (bez ohľadu na to, či pracuje alebo nie). Poberanie iných druhov dôchodkov nie je prekážkou pre uzatvorenie poistenia.

Môžem sa pri zriadení SIPO poistenia preukázať pasom?

Pre zriadenie poistenia je nutné predložiť Občiansky preukaz. Preukázanie sa pasom nie je postačujúce.

Môžem si opätovne zriadiť SIPO poistenie, aj keď som ho v minulosti zrušil alebo mi bolo zrušené z dôvodu neplatenia?

Áno, je to možné. SIPO poistenie si môžete znovu zriadiť, ak spĺňate podmienky pre vstup do postenia.

Ak pracujem v zahraničí, vzťahuje sa na mňa poistné krytie zo SIPO poistenia v prípade straty zamestnania?

Nie, poistenie straty zamestnania a následnej nezamestnanosti sa vzťahuje len na územie SR.

Čo sa stane, ak mám zriadené SIPO poistenie a zabudnem zaplatiť SIPO platby a teda aj SIPO poistenie?

Ak dôjde k nezaplateniu SIPO poistenia vo výške dvoch mesačných úhrad pri mesačnej frekvencii za poistenie, SIPO poistenie Vám bude zrušené.

Čo sa stane, ak mám zriadené SIPO poistenie a nastavenú automatickú úhradu SIPO poistenia z Poštovej karty, a nebudem mať dostatok finančných prostriedkov na Poštovej karte?

V tomto prípade dochádza k tzv. „Opakovanému stiahnutiu platby za SIPO poistenie“ v kalendárnom mesiaci (prvá – riadna platba, druhá – opakovaná platba) . Ak dôjde k nezaplateniu SIPO poistenia po dobu dvoch kalendárnych mesiacov pri mesačnej/ polročnej/ ročnej frekvencii , SIPO poistenie Vám bude zrušené.

Musím byť majiteľom SIPO dokladu ak chcem platiť SIPO poistenie prostredníctvom SIPO dokladu?

SIPO poistenie je možné uhrádzať iba cez SIPO doklad na Vaše meno. Ak svoj SIPO doklad nemáte, bude Vám zriadený nový SIPO doklad.

Existuje aj iná možnosť úhrady SIPO poistenia, ak nechcem SIPO doklad na moje meno?

Áno, máte možnosť automatickej úhrady SIPO poistenia z Poštovej karty s možnosťou mesačnej, polročnej a ročnej frekvenciu platenia. S touto formou úhrady nie sú spojené žiadne ďalšie poplatky. Podmienkou automatickej úhrady je aktivovaná platobná funkcionalita a dostatok finančných prostriedkov na Poštovej karte.

Ak sa vydám a zmením si priezvisko, ale SIPO lístok mám na priezvisko pôvodné – je možné uzatvoriť SIPO poistenie, kým si neurobím zmenu priezviska?

Nie. V prvom rade je potrebné na základe platného Občianskeho preukazu s aktuálnym priezviskom zmenu nahlásiť podaním príslušného tlačiva („Žiadosť o zmenu/doplnenie Služieb poštovej karty“) a až po tejto zmene je možné uzatvoriť SIPO poistenie. Zmenu je potrebné nahlásiť aj iným organizáciám, ktorých platby máte uvedené v SIPO doklade.

Kedy si môžem uplatniť poistnú udalosť ?

Na vznik práva na poistné plnenie musia byť splnené podmienky dohodnuté podpísaním Dodatku k Zmluve o poskytnutí Bonusového programu, ktorého súčasťou je Poistná zmluva č. RZ201401 a Všeobecné poistné podmienky pre SIPO poistenie (strata zamestnania, pracovná neschopnosť).

Ako môžem nahlásiť poistnú udalosť?

Poistnú udalosť môžete nahlásiť: telefonicky na INFOLINKE: 02/3300 0031; e-mailom: skodyosoby@postpo.sk alebo osobne v sídle poisťovne. Tlačivá na oznámenie poistnej udalosti sú k dispozícii na webovej stránke postova-karta.sk a poisťovne (www.postovapoistovna.sk).

Vyplnené tlačivo na oznámenie poistnej udalosti zákazník zašle na adresu: Poštová poisťovňa, a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava.

Na prednej strane Oznámenia poistnej udalosti, je podrobný popis ako postupovať pri vypĺňaní tlačiva. Priamo v tlačive sú uvedené prílohy, ktoré je potrebné doložiť k poistnej udalosti.

Poisťovňa je oprávnená požadovať doklady potrebné na účel šetrenia nahlásenej poistnej udalosti.

Môžem mať súbežne plnenie v prípade poistnej udalosti zo SIPO poistenia, aj z POISTENIA platieb?

Áno, môžete mať poistné plnenie z oboch poistení súbežne, pokiaľ Vám na to vznikne nárok.

Aká suma mi môže byť vyplatená v prípade uznanej poistnej udalosti?

V prípade nároku na poistné plnenie, je výška mesačnej platby 100€. Poistné plnenie môže predstavovať maximálne 4 mesačné platby (400€).

Môže mi vzniknúť poistná udalosť aj viackrát počas trvania SIPO poistenia?

Áno, výplatou poistného plnenia SIPO poistenie nezaniká.